BEDRIJFSVOORWAARDEN INTEGRATIEF DIERGENEESKUNDIG CENTRUM NATUURLIJK GEZONDE DIEREN

Binnenkomst van uw huisdier
Voor de veiligheid van u en uw huisdier en voor de veiligheid van andere cliënten en hun huisdier(en) moeten honden in het centrum te allen tijde aan de lijn gehouden worden en onder appel zijn.

Mocht uw hond niet samengaan met andere honden of katten, dan wordt u vriendelijk verzocht dit vooraf, bij het maken van de afspraak, kenbaar te maken zodat u eventueel in een aparte ruimte of (als dat uw voorkeur heeft) buiten kunt wachten tot u de spreekkamer binnen kan.

Alle katten en andere kleinere huisdieren moeten in een veilige katten carrier gehuisvest zijn.
Mocht u zich niet houden aan deze afspraken zijn wij op geen enkele manier aansprakelijk.

Nieuwe patiënten
We willen u erop wijzen dat wij een integratief diergeneeskundig centrum zijn en geen spoeddienst hebben, daarom adviseren wij u om uw huisdier ook bij een reguliere praktijk in te schrijven.

U wordt verzocht om voorafgaand aan uw eerste consult uw NAW-gegevens en de volledige gegevens van uw huisdier te verstrekken zodat we uw huisdier kunnen registreren in ons systeem. Heeft uw huisdier een medisch dossier bij uw dierenarts en/of specialist, dan stellen we het op prijs als u dit dossier wilt opvragen. Dit kan doorgestuurd worden naar: info@natuurlijkgezondedieren.nl

Een eerste consult duurt gemiddeld 45-60 minuten. Hierbij wordt de ziektegeschiedenis besproken, uw huisdier nagekeken, behandeld en er wordt een behandelplan gemaakt.

Een vervolgconsult duurt gemiddeld 15-30 minuten waarbij uw huisdier weer wordt nagekeken en de resultaten van de eerdere behandelingen worden geëvalueerd. Het kan zijn dat een vervolgconsult korter of langer duurt dan gemiddeld.

De kosten van het consult wordt in alle gevallen berekend op tijd (per 15 minuten). Deze tijd omvat naast de behandeltijd, ook eventuele tijd voor overleg met een specialist of collega en tijd voor het doornemen van de ziektegeschiedenis van uw huisdier.

Integratieve behandeling
Bij Natuurlijk Gezonde Dieren werken dierenartsen die de opleiding tot regulier dierenarts hebben gevolgd en daarnaast geschoold zijn in een alternatieve of complementaire natuurgeneeskunde. Disciplines die gebruikt worden zijn de Westerse diergeneeskunde, de Chinese geneeskunde (welke acupunctuur, Chinese kruiden, voedingstherapie en TuiNa omvat), bloesemtherapie, orthomoleculaire voedingstherapie, homeopathie, chiropractie, gemmotherapie, goud acupunctuur en prolotherapie. Hiernaast zijn onze dierenartsen altijd in ontwikkeling om nieuwe geneeswijzen te integreren in de Westerse diergeneeskunde.

Als u bij ons op consult komt gaat u ermee akkoord dat uw huisdier op een integratieve manier behandeld wordt door de dierenarts naar beste kunnen. Hierbij wordt zonder uitzondering gebruik gemaakt van een of meerdere eerdergenoemde disciplines.

Wachttijd
Uw patiënt wordt met liefde, compassie en respect behandeld en iedere patiënt krijgt voldoende tijd voor vragen en uitleg bij de behandeling. Een eerste consult duurt 45-60 minuten. Een herhalingsconsult duurt 15-30 minuten. We doen ons best om de wachttijd tot het minimum te beperken, helaas kan het voorkomen dat, door een langer durende behandeling of spoedbehandeling, een consult uitloopt. We hopen hier op uw begrip. Mocht de wachttijd langer zijn dan 30 minuten en dit voor u te lang duren of komt u in tijdnood door de uitloop, dan kunt u kosteloos uw afspraak verzetten naar een ander tijdstip.

Betalingen
De betaling dient na een consult of operatie per pin of contant betaald te worden. Mocht u om welke reden dan ook niet direct kunnen betalen, dan dient u dit kenbaar te maken aan de dierenarts voorafgaand aan het consult. Tenzij voorafgaand aan een consult duidelijk is overeengekomen dat er een andere wijze van betaling tussen dierenarts en cliënt zal geschieden door middel van bijvoorbeeld een betalingsregeling, is hier geen uitzondering in mogelijk. In sommige gevallen kan een voorschot gevraagd worden. Medicatie en andere producten dienen te allen tijde direct betaald te worden.

De meeste dierenverzekeringen vergoeden acupunctuur als behandeling in de basis of aanvullende verzekering. Het consult zal onderverdeeld worden in een regulier consult en een acupunctuur consult. Neemt u contact op met uw verzekering welke kosten vergoed worden.

Verlaat
Het centrum werkt op afspraak en elke patiënt heeft een gereserveerde tijd. Mocht u onverhoopt meer dan 15 minuten te laat zijn, kan het voorkomen dat de dierenarts uw huisdier niet meer kan behandelen. Dit om een onredelijke wachttijd van cliënten erna te voorkomen. Helaas zijn we wel genoodzaakt om het ingeplande consult in rekening te brengen. Als er wel tijd is zullen we de patiënt uiteraard gewoon behandelen.

Annulering van consult of operatie
Als u onverhoopt verhinderd bent voor een consult, willen we u vragen om minimaal 24 uur van tevoren het centrum te bellen om de afspraak te annuleren. Voor een geplande operatie geldt een annuleringstermijn van minimaal 48 uur.

Een annulering die u doet op dezelfde dag of als u niet komt opdagen op uw afspraak, zorgt ervoor dat een ander ziek dier geen afspraak kan maken op de voor u ingeroosterde tijd. De ingeplande tijd van een consult (60 minuten voor een eerste consult en 30 minuten voor een herhalingsconsult) of die van de geplande operatie wordt bij niet tijdig annuleren in rekening gebracht.
Mocht u vaker dan 3x een afspraak geannuleerd hebben, dan wordt er een vooruitbetaling gevraagd voor uw volgende bezoek aan de dierenarts.

Spoed
We zijn een centrum gericht op de integratieve behandeling van uw huisdier. De praktijk is niet ingericht om intensieve zorg bij spoedpatiënten te behandelen en ze op te nemen. Mocht u twijfelen of uw huisdier door ons behandeld kan worden dan kunt u het beste contact opnemen.
Als de praktijk gesloten is hebben we een spoedtelefoon. Deze wordt zo goed mogelijk aangenomen, maar in de nacht staat deze uit. Mocht u geen gehoor krijgen en u wilt wel een dierenarts spreken, wordt u verzocht om contact op te nemen met uw eigen reguliere dierenartspraktijk.

Telefonisch of mailcontact
Kort telefonisch contact of mailcontact met bestaande cliënten wordt meestal niet doorberekend. Bij vragen van nieuwe patiënten of langdurig telefonisch of e-mail contact van bestaande cliënten wordt er een telefonisch consult (per 5 minuten) in rekening gebracht.

Klachten
Mocht u onverhoopt een klacht hebben over de verrichtte diensten van het centrum, dan kunt u deze binnen 30 dagen na het moment van de behandeling kenbaar maken middels een schriftelijk schrijven. Bij overschrijding van de termijn vervalt de aanspraak op enig gebrek of onvolkomenheid jegens het centrum.
Indien het centrum de klacht over de verrichtte prestatie gegrond vindt, heeft het centrum te alle tijden het recht om:
A. Deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten.
B. Het door de cliënt verschuldigde bedrag te crediteren.
De keuze is aan het centrum.

Bijzondere bepalingen
Tijdens het consult en eventuele behandelingen en/of operaties kan het voorkomen dat er foto’s en/of films van uw huisdier gemaakt worden. We behouden ons het recht voor om deze te gebruiken voor publicatie op onze website en/of in wetenschappelijke artikelen die wij schrijven. Tenzij u hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
Het gebruik van het materiaal zal op een dusdanige manier gebeuren dat de naam van de eigenaar niet in beeld zal komen.

Ons centrum heeft het recht om materiaal van de patiënt of afkomstige stoffen te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij u hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt.
Ons centrum zal zo nodig het voornemen om genoemde materialen of stoffen te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden.

Algemene voorwaarden
Wij hanteren naast deze bedrijfsregels de algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde.

Als u zich inschrijft met uw huisdier bij Natuurlijk Gezonde Dieren gaat u akkoord met de in dit genoemde document gestelde voorwaarden.